IVL Svenska Miljöinstitutet har på uppdrag av Järfälla kommun tagit fram en rapport som beskriver dagvattenkvalitet och föroreningstransport för ett antal strategiskt utvalda områden inom Bällstaåns avrinningsområde. Resultaten kommer att användas som underlag i kommunens dagvattenplan.