Drift och underhåll

För att säkerställa funktionalitet och drift över tid i ert dagvattensystem så levereras drift/skötselavtal. Rent Dagvatten är er långsiktiga partner för att säkerställa att reningen fungerar i ert dagvattensystem.

Service av filter                          

Rent Dagvatten servar filterkassetet årligen genom att underhåll och reparation av filterkassetter. Vi säkerställer att filterkasseten fungerar optimalt och åtgärdar eventuella problem med reningssystemet.

Filterbyten (med destruktion)

För att filtersystem ska fungera krävs att filtren byts regelbundet. Rent Dagvatten utför regelbundna filterbyten och skickar det använda filtren på destruktion så att ni har ett bekymmersfritt ägande. De utbytta filtren måste destrueras och fraktas på särskilt sätt eftersom de kan innehålla miljöfarliga ämnen och klassas som miljöfarligt avfall, Rent Dagvatten har de särskilt tillstånd som krävs för hanteringen.  

Filterrengöring

Vissa filtersystem behöver regelbundet rengöras för att de ska fungera. Rent Dagvatten rengör och spolar filtersystem för att reningen ska fungera i systemen. Rent Dagvatten omhändertar även avfallet som uppstår vid själva rengöringen eftersom det klassas som miljöfarligt avfall.

Slamtömning

För att dagvattensystemet och reningen ska fungera krävs regelbunden slamtömning. Rent Dagvatten utför regelbunden slamtömning i våra skötselavtal om det önskas för att säkerställa driften i ert system.

Undersöker och lämnar rekommendationer på ert system

Årligen undersöker Rent Dagvatten ert dagvattensystem för att se att allt fungerar som det ska. Rent Dagvatten lämnar rekommendationer om något behöver åtgärdas. Rent Dagvatten kan även lämna rekommendationer till ert företag hur ni kan förbättra er rening av dagvattnet och därigenom stärka ert hållbarhets- och miljöarbete om det önskas.

Hantering vid olycka

Det kan ske en olycka på er fastighet i form av utsläpp som påverkar ert dagvattensystem och dess rening. Vid utsläpp erbjuder Rent Dagvatten tjänster för att återställa ert dagvattensystem och säkerställa att reningen fungerar igen.

Kontaktuppgifter

Kundservice

info@rent-dagvatten.se

Systemlösningen för Abonnemang på Rent Dagvatten

Rent Dagvattens tjänster sträcker sig från en inledande och övergripande bedömning om en kommundel, anläggning eller verksamhet kan anses generera dagvatten med behov av rening till ett helhetsåttagande inklusive leverans, installation och drift och underhåll.

I denna inledande fas tas även hänsyn till ökade volymer beroende på klimatförändringar.
Vilka åtgärder behöver göras för att ta hand om stora volymer? Stort fokus läggs på att skapa högt värderade ekosystemtjänster.

En systemlösning för långsiktigt hållbar hantering av dagvatten både med hänsyn till volym och föroreningar

Systemlösningens delar

Med utgångspunkt från EU-direktivets krav på minskad föroreningsbelastning på recipienter och listan över
de prioriterade ämnen som skall reduceras görs en första bedömning av behovet av åtgärder.

Grund för bedömningen är den lista över 20 ämnen som är troliga i Svenska dagvatten.

Dessa ämnen är på Rent Dagvattens lista över ämnen vi har som mål att reducera till acceptabla nivåer

Nonylfenoler, Oktylfenol, Endosulfan, Ftalater, Kadmium, Bly, Kvicksilver, Nickel,

Tributyltenn, Fluoranten, Polyaromatiska kolväten, Bromeradedifenyletrar, Arsenik,

Krom, Koppar, Zink, Silver, PCB, Kväve, Fosfor

Framtagningen av underlag för en systemlösning görs och inleds med en behovsanalys.
Detta innebär analyseras avseende förekomst av förorenande ämnen som kan äventyra god status i den recipient som området avvattnas till.

En källspårning och prioritering görs och man delar in i åtgärdsområden, A, B eller C.

A -åtgärd behövs nu
B -åtgärd inom 3 år
C -avvakta med åtgärd, gör ny bedömning om 5 år.

Olika lösningar diskuteras med anläggningsägaren och berörda myndigheter för att skapa bästa förutsättning för en uthållig dagvattenhantering och rening.

I detta skede är det lämpligt att kontakta berörda myndigheter för att få accept eller godkännande för föreslagna åtgärder.

Varje åtgärd kräver val av tekniklösning eller kombinationer. Här gäller det att se till helheten för området.

Hänsyn tas till utformning för att möta estetiska krav och reningskrav. Om risk för översvämning inom området föreligger ingår även lösningar
för fördröjning såsom dammar, översilningsytor, fördröjningsmagasin, regnbäddar och liknande för att möta dessa behov.

En fråga som man också bör belysa – är det möjligt och intressant att använda dagvattnet till något nyttigt?

Nedan några olika exempel på öppna och dolda lösningar för fördröjning och reningslösningar.

Öppen damm under byggnation

Öppen damm efter några års drift

Dolt kassettmagasin

Dolt rörmagasin

Regnbädd ovan jord

Regnbädd under jord

Oftast består lösningen av en kombinationer av fördröjningsåtgärder och filterlösningar för att erhålla bra rening.

Några exempel:

Filter för små brunnar.

Filter för stora brunnar

Filter för snabb sedimentering

Filter för tungmetaller och stora flöden

Olika lösningar kräver varierande projektering och denna del av systemlösningen utförs i en samverkansentreprenad för att på bästa sätt utnyttja tillgängliga resurser. En del tekniska lösningar som installationer i rännstensbrunnar kan ses som relativt standardiserade med relativt litet behov för projektering.
Andra lösningar som fördröjningsmagasin, diken, dammar, regnbäddar och liknande anläggningar måste dimensioneras utifrån förväntad belastning och projekteras platsspecifikt. Hänsyn tas till klimat, estetiska önskemål och landskapsarkitektur.
I projekteringen ingår även att beskriva systemlösningen för hela området med dess olika komponenter.

Projektering av dagvatten från tak och hårdgjorda ytor.

Planering av gröna stråk och lokalt omhändertagande av dagvatten

Valda tekniska lösningar upphandlas och installeras i enlighet med projekteringsanvisningarna, processen sker fortsatt i form av samverkansentreprenad.
I detta skede beslutas också om drift och underhåll ska skötas av respektive leverantör eller om en gemensam entreprenör ska anlitas för drift och underhåll.
Om leverantörerna ska ansvara för drift och underhåll av sina respektive anläggningar måste verksamhetsutövaren skapa en gemensam driftorganisation som har det övergripande ansvaret för funktionskraven.

A title

Image Box text

A title

Image Box text

A title

Image Box text

A title

Image Box text

Driftorganisationen formas utifrån beslut om ansvar för drift och underhåll av respektive anläggning.
Verksamhetsutövaren och anläggningsägaren har det övergripande ansvaret och rapporterar även till myndigheterna.
I driftorganisationens uppgifter ingår som en mycket väsentlig del att kontrollera att funktionskraven för anläggningarna uppfylls.

Dokumentation av funktion och driftserfarenheter ligger till grund för den årliga miljörapporten.

Exempel på filterbyten och slamsugning i samband med byte av filter. Ett utmärkt sätt att få med alla föroreningar som samlats i brunnens sandfång.

Rapportering och dokumentation

Är viktiga delar i drift och underhåll

Driftorganisationen har även till uppgift att se till att restprodukterna från anläggningarna hanteras med hänsyn till deras innehåll av förorenande ämnen.
Det kan vara fråga om återvinning, förbränning, deponi eller hantering som miljöfarligt avfall.
Detta ingår som en mycket viktig del.

Exempel på filter som suttit ute i 3 månader och inlämning av filtermaterial för destruktion.

Som ett led i att upprätthålla en långsiktigt hållbar funktion i en anläggning för dagvattenhantering ingår analyser av de föroreningar som tagits bort under ett verksamhetsår.
I en underhållsentreprenad måste ingå en årlig rapport med sammanställning av analyser som skett i samband med filterbyte eller planerade rengöring.

Eventuell förslag till förändringar och förbättringar rapporteras för att nå bättre resultat kommande år.