SYSTEMLÖSNING

Rent Dagvattens tjänster sträcker sig från en inledande och övergripande bedömning om en kommundel, anläggning eller verksamhet kan anses generera dagvatten med behov av rening till ett helhetsåttagande inklusive leverans, installation och drift och underhåll.
I denna inledande fas tas även hänsyn till ökade volymer beroende på klimatförändringar.
Vilka åtgärder behöver göras för att ta hand om stora volymer?
Stort fokus läggs på att skapa högt värderade ekosystemtjänster.

 

En systemlösning för långsiktigt hållbar hantering av dagvatten både med hänsyn till volym och föroreningar

RD systemlösningsvarianter abonnemang 150807 f

Systemlösningen erbjuds i form av årligt abonnemang vilket även kan innehålla finansiering av analys, material och installation.

Nedan kan du ta del av vad de olika delarna i systemlösningen och abonnemanget innehåller.


Vi erbjuder även delar av systemlösningen - allt med målet att skapa långsiktigt hållbara och ekonomiska lösningar

 

Utredningsfasen inklusive val och design av bästa lokalanpassade lösning.

RD systemlösningsvarianter 150820 Konsultrollen

För anläggningar som redan är byggda och som behöver en hållbar drift, miljöriktig destruktion av föroreningar samt funktionskontroll kan vi ta ett driftsansvar.

RD systemlösningsvarianter driftavtal 150807 f

 

Systemlösningens delar

 • Med utgångspunkt från EU-direktivets krav på minskad föroreningsbelastning på recipienter och listan över
  de prioriterade ämnen som skall reduceras görs en första bedömning av behovet av åtgärder.

  Grund för bedömningen är den lista över 20 ämnen som är troliga i Svenska dagvatten.

  Dessa ämnen är på Rent Dagvattens lista över ämnen vi har som mål att reducera till acceptabla nivåer

  Nonylfenoler, Oktylfenol, Endosulfan, Ftalater, Kadmium, Bly, Kvicksilver, Nickel,

  Tributyltenn, Fluoranten, Polyaromatiska kolväten, Bromeradedifenyletrar, Arsenik,

  Krom, Koppar, Zink, Silver, PCB, Kväve, Fosfor

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Framtaningen av underlag för en systemlösning görs i en samverkansprocess och inleds med en behovsanalys.
  Denna innebär att valt område analyseras med avseende på förekomst av förorenande ämnen, som kan äventyra god status i den recipient som området avvattnas till.

  En källspårning och prioritering av olika delområden görs, vilket kan innebära att de delas in i åtgärdsområden, A, B eller C.
  A åtgärd behövs nu
  B åtgärd inom 3 år
  C avvakta med åtgärd, gör ny bedömning om 5 år.

  Belastningsberäkning med källspårningVarje förorenande ämne följs i denna analys från källa till recipient.
  Belastningen på recipienten beräknas och jämförs med
  miljökvalitetsnormen för recipienten. I de fall gränsvärden eller
  årsmedelhalter överskrids föreslås åtgärder för att reducera belastningen. 
  Åtgärderna sträcker sig från källkontroll till olika typer av reningsåtgärder.
  I behovsanalysen ingår även att visa på effekterna av föreslagna åtgärder.

   

   

   

   

   

   

   

   

  Samverkansprocess lOlika lösningar diskuteras med
  anläggningsägaren och
  berörda myndigheter för att
  skapa bästa förutsättning
  för en uthållig dagvattenhantering
  och rening.

   

   


   

  Klimatpåverkan och kartläggning av riskområden och indikationer på lämpliga platser för att ta hand om stor volymer regnvatten.

  Maxdjup 100 årsregn detalj  Kartläggning extrema regn w

 • I samverkan med verksamhetsutövaren tas beslut om vilka åtgärder som skall genomföras.
  Behovsanalysen utgör grundval för lämpliga åtgärder.

  I detta skede är det även lämpligt att kontakta berörda myndigheter för att få accept eller godkännande för föreslagna åtgärder.

  Varje åtgärd kräver val av tekniklösning eller kombinationer av lösningar. Här gäller det att se till helheten för området.

  Hänsyn tas till utformning för att möta estetiska krav och reningskrav. Om risk för översvämning inom området föreligger ingår även lösningar
  för fördröjning såsom dammar, översilningsytor, fördröjningsmagasin, raingardens och liknande för att möta dessa behov.

  En fråga som man också bör belysa - är det möjligt och intressant att använda dagvattnet till något nyttigt - kan Skörd av dagvatten vara aktuellt?

  Nedan några olika exempel på öppna och dålda lösningar för fördröjning och reningslösningar.


  AQVIS-Miljöspont-för-damm l  Tappström 20160901 w

  Under byggnation                Efter några års drift

  Miljöspont för bygge av effektiva dammar med olika sedimenteringssteg för hög grad av rening och enkelt underhåll.

  Tekniska V AQVIS 20160909 w  Läjet AQVIS  

  Damm Hedvigslund A  Damm Växjö

  Dammar för mindre eller större flöden

  Kassettmagasin Spolbara  Fördröjningsmagasin detalj  Kassettmagasin med spolkanal

  Kassettmagasin med spolkanaler och slamfickor, täta med svetsade gummidukar eller öppna för infiltration

  Rörmagasin stort  Rörmagasin 2  Rörmagasin 1

  Rörmagasin för stora och mindre volymer                                                                                          Rörmagasin för infiltration                       

  Svackdike  Svackdike 2  Gräsarmering w

  Svackdiken                                                                                                          Infiltrationsytor

  Regnbädd uk1  Bara Mineraler Dagvatten 2  Regnbädd för trafikdagvatten

                                      Regnbäddar för takvatten                                                                 Regnbädd för trafikdagvatten

  Gröna tak 1  Nittedal torvtak 1

  Gröna tak med sedum och ängsblommor                              Gröna tak med torv                            

  Oftast består lösningen av en kombinationer av fördröjningsåtgärder och filterlösningar för att erhålla bra rening.

  Kombinationen väljs för att ge bästa effekt med hänsyn till funktionalitet, uthållighet, estetik, underhållsbehov och kostnader.

  Exempel på filterlösningar för dagvatten

   

  Flexiclean Brunnsfilter w3 Hydro trilling w Hydrofilter tungmetall o fosfor w2 Hydro 10000 inne w

  Filterlösning för dagvattenbrunnar        Filterlösningar för samlingsbrunnnar                            Filterlösningar för stora ytor

  Flexiclean filterdike w  FlexiClean i samlingsbrunn w  Smart Trap illustration w  

  Filterlösningar för vattenvägar ocg utlopp/inlopp till dammar och våtmarker                     Brunnar för forcerad sedimentering

  Hydro 400 w  Genomsk Uponor Hydro w  Hydro 1000 betong w  Hydro trilling web

   Tungmetallfilter för olika stora flöden

  Dagvattenbrunnar uponor   Teleskopbrunn UponorL61-regular 20981

  Brunnar i olika utförande och med specialanpassningar

   SH Uponor IQ system dagvattenrör  Uponor Sjalvrensningsbrunn

  Rör i olika dimensiner upp till 3m i diameter                       Dagvattenbrunn, självrensande

  Nedan några exempel på lösningar med olika kombinationer för ett bostadsområde och ett industriområde

  Exempel pa dagvattenhantering i bostadsomrade 141028 1 h

  Exempel pa dagvattenhantering i industriomrade 141028 1 h

   Långsiktighet måste ligga till grund för slutgiltigt val

  Livscycelkostnaden för en anläggning ska omfatta alla kostnader för analys, projektering, installation, drift och underhåll i form av rengöring, utbyte eller förnyelse av aktiva reningssubstanser eller filter inklusive hantering av restprodukter under anläggningens förväntade livslängd.

  I beslutet skall även hänsyn tas till möjligheten att anpassa lösningen till framtida förändringar av föroreningstyper och volymer.

 • Olika tekniska lösningar kräver varierande projektering och denna del av systemlösningen utförs i en samverkansentreprenad för att på bästa sätt utnyttja tillgängliga resurser.

  En del tekniska lösningar som installationer i rännstensbrunnar kan ses som relativt standardiserade med relativt litet behov för projektering.

  Andra lösningar som fördröjningsmagasin, svackdiken, dammar, regnbäddar och liknande anläggningar måste dimensioneras utifrån förväntad belastning och projekteras platsspecifikt.

  Hänsyn till klimatförändringar, estetiska önskemål och landskapsarkitektur.

  I projekteringen ingår även att beskriva systemlösningen för hela området med dess olika komponenter.

  Diskussion om teknikval IMG 6084 15  Projektering damm DSC 5051 l

  Projektering  Projektering alternativ landskapsarkitektur

 • Valda tekniska lösningar upphandlas och installeras i enlighet med projekteringsanvisningarna, processen sker fortsatt i form av samverkansentreprenad.

  I detta skede beslutas också om drift och underhåll ska skötas av respektive leverantör eller om en gemensam entreprenör ska anlitas för drift och underhåll.

  Om leverantörerna ska ansvara för drift och underhåll av sina respektive anläggningar måste verksamhetsutövaren skapa en gemensam driftorganisation som har det övergripande ansvaret för att funktionskraven innehålls.

  Installation  FlexiClean-filter-och-Aqvis-miljspont  

  Installation FlexiClean 1  Hydro-Fyrling  Dagvatten-vid-parkering

  Entreprenören med RD skapar nytta för kunden w  Installation rörmagasin w

  DSC02264  Installation AQVIS

   

 • Driftorganisationen formas utifrån tidigare beslut om ansvar för drift och underhåll av respektive anläggning.
  Verksamhetsutövaren och anläggningsägaren har det övergripande ansvaret och rapporterar även till myndigheterna men
  får stöd från Rent Dagvatten i denna process.
  I driftorganisationens uppgifter ingår som en mycket väsentlig del att kontrollera att funktionskraven för anläggningarna uppfylls.

  Dokumentation av funktion och driftserfarenheter ligger till grund för den årliga miljörapporten.

  Exempel på filterbyten och slamsugning i samband med byte av filter. Ett utmärkt sätt att få med alla föroreningar som samlats i brunnens sandfång.

  Driftrapportering  Filterexempel 1  Byte-FlexiClean-filter 

  Slamsugning filterbyte IMG 0130 l  Slamsugning filterbyte IMG 0179 l
  I ett abonnemang för rent dagvatten tar Rent Dagvattens driftsorganisation ett helhetsansvar som
  koordinerande och utförande av alla driftsfrågor och utgör en garant för funktionen i en långsiktigt
  hållbar dagvattenhantering.

  Samarbetet med Ragn-Sells och Ragn-Sells lösning för effektiv slammupptagning och avvattning av slam ge Rent Dagvatten en utomordentlig möjlighet att erbjuda effektiva Abonnemang på skötsel av dammar och våtmarker.

  Dammrengöring

  Del av systemet för effektiv dammrengöring.

 • Driftorganisationen har även till uppgift att se till att restprodukterna från anläggningarna hanteras med hänsyn till deras innehåll av förorenande ämnen.
  Det kan vara fråga om återvinning, förbränning, deponi eller hantering som miljöfarligt avfall.
  Detta ingår som en viktig del i ett abonnemang på rent dagvatten.                       

  Filter-behövs-och-gör-nytta Inlämning-för-destruktion

  Exempel på filter som suttit ute i 3 månader och inlämning av filtermaterial för destruktion.

 • RD-Miljörapport l Som ett led i att upprätthålla en långsiktigt hållbar funktion

  i en anläggning för dagvattenhantering ingår analyser av de

  föreoreningar som tagits bort under ett verksamhetsår.

  I abonnemanget ingår en årlig rapport med sammanställning av

  resultat från årets analyser som skett i samband med filterbyte

  eller planerade rengöringar  och eventuell förslag till förändringar

  och förbättringar för att nå ändå bättre resultat kommande år.