NYHETER

Rent Dagvatten var med och presenterade Abonnera på Rent Dagvatten under Hav och Vatten Myndighetens dialogmötesdag den 23/5 på Ullevi i Göteborg.

Rent Dagvatten på HaV Dialogmöte

 Foto: Kat Singer/Havs- och vattenmyndigheten


Länk till HaV's sida

Många spännande tankar och idéer kom fram under de olika grupp diskussionerna.
En sammanställning över resultaten komemr att presenteras av HaV.

Hela kedjan från brukare till representatanter från miljö- och näringslivsdepartementet var med och bytte tankar om vad som behöver göraa och vad i Sverige är bra på.
Vad kan utvecklas till att bli nya stora företag som kan exportera och öka tillväxten?
En mycket stimulerande dag med mycket dialog inom stora delar av miljöområdet för bättre varten och havsmiljö. 
- Erik Bick

Vatten en statusfylld fråga bild


Rent Dagvatten i Recycling nr 12 2011

pdfLäs artikeln

Rent Dagvatten presenterar sytemslösningen för dagvatten.

Hur skall vi klara målen som satts upp i EU -direktivet som gäller från 2015? 

Gilbert Svensson från Urban Water Management redogör för tankarna kring en långsiktig och uthållig lösning som arbetas fram inom projektet Rent Dagvatten.

Vill du/ni ha hjälp med att hitta en bra lösning på ett dagvattenproblem?

Pilotprojekt för att testa och verifiera hela eller delar av systemlösningen sökes.

Kommuner, företag och myndigheter som vill ha hjälp att hitta lösningar uppmanas ta kontakt med oss.

Projektbeskrivning

 

Syfte

Projektet Rent Dagvatten har som mål att utveckla systemlösningar för rening av dagvatten som hanterar hela kedjan från installation av utrustning till drift och hantering av restprodukter.

Projektet är ett samarbetsprojekt med CIT som projektledare och med deltagare från ett antal företag som erbjuder olika lösningar för rening av dagvatten. 
CIT arbetar med stöd från Tillväxtverket för att utveckla systemlösningar och bygga företagsnätverket.
Företagen deltar för ett öka sin försäljning genom att nya marknader öppnar sig.

 

Rent Dagvatten – en systemlösning

Hantering av dagvatten är ett måste för kommuner, industrier, speditionsföretag, väghållare med flera.
Nya krav på rening av dagvatten ställs i ramdirektivet för vatten, som kommer att gälla från 2015.
Arbetet att möta kraven pågår och vattenmyndigheterna har kartlagt status i våra vattendrag och arbetat fram åtgärdsprogram. 
Det finns en stor tillväxtpotential för företag med rätt systemlösning för hantering av dagvatten. Lokal rening kommer att behövas som komplement till de stora anlägg¬ningar som redan finns. 

 

Projektet

Projektet löper från oktober 2010 till december 2011. Då skall system-lösningarna vara på plats och företagsnätverket väl etablerat. 
Inledningsvis skannas marknaden för att bedöma marknadspotentialen för systemlösningen ”Rent dagvatten” samt för att inleda diskussioner med de viktigaste svenska aktörerna inom dagvattenhantering och behandling. Kundernas behov och kunskap skall tas in i projektet baserat på aktuellt och förväntat behov när kraven träder i kraft. Flera små företag med nyutvecklade lösningar som kan komplettera helhetslösningen förväntas också komma fram under denna process.
Företagsnätverket har bildats under de första månaderna av projektet och är grunden för att paketera systemlösningen "Rent Dagvatten" – (RD).

Nyheter