NYHETER

I januarinumret av Aktuella Byggen tar man upp frågan om

föroreningar från fastigheter som hamnar i dagvattnet.

Vitsippsbäcken utlopp 130301

Göteborg Stad kretslopp och vatten har en central roll i varje göteborgares liv, bland annat att leverera rent vatten till - och från - alla som bor och arbetar i staden.

Hilde Björgaas arbetar på avloppsenheten där man bl.a. har ansvar för dagvatten som i huvudsak rinner ut i våra vattendrag. ”Kretslopp och vatten har tagit fram en åtgärdsplan där ett av målen är att öka andelen behandlat dagvatten från kraftigt förorenade ytor till känsliga recipienter. Vitsippsbäcken är en sådan recipient där vi nu fokuserar på att höja vattenkvaliteten genom att abonnera på Rent Dagvatten”, berättar Hilde.
”Att Vitsippsbäcken var i behov av ett renare tillflöde visste vi redan”, berättar Hilde. ”Tidigare mätningar visade att kopparhalten i dagvattnet som rinner ut i bäcken var väldigt hög.” Föroreningen kommer framför allt från de koppartak och trafikerade gator som finns i området. Bäcken rinner genom Botaniska Trädgården som är en naturlig hemvist för många olika växter och djur.  Det fanns alltså all anledning att rena tillflödet till bäcken.

Vitsippsbäcken trafik


Planering och igångsättning
Projekt Vitsippsbäcken började planeras i början av 2011. Rent Dagvatten gjorde en utredning som mynnade ut i ett förslag på reningsmetoder som diskuterades med kretslopp och vatten. I augusti 2012 installerade Rent Dagvatten filter i drygt 45 dagvattenbrunnar i bäckens avrinningsområde.
Abonnemanget på Rent Dagvatten för Vitsippsbäcken löper på 4 år. Under tiden ska filtren bytas ut tre gånger per år. Förutom en årlig miljörapport ska en utvärdering göras vid varje filterbyte. ”Min förhoppning är att vi ska kunna optimera reningen under tiden projektet pågår”, säger Hilde. ”Filter i brunnar som har hög belastning kanske måste bytas oftare medan andra filter kanske kan sitta längre. Dessutom får vi kolla vilka filter som fungerar i verkligheten.”

I slutet av november byttes filtren ut för första gången. Nu kommer ett urval av filtren att analyseras som grund för den årliga miljörapporten. Rent Dagvatten utvärderar resultatet och eventuella justeringar kommer att göras efter behov för varje enskild brunn.
Utmaningar med dagvattenrening
Just hur mätningen utförs och vad den ska visa ser Hilde Björgaas som en av de stora utmaningarna med dagvattenrening. ”Det är nästan omöjligt att säga hur många µg/l (mikrogram per liter) du kan ha av ett visst ämne i ett vattendrag eftersom alla recipienter har olika karaktär och tål olika mycket.”

Den andra kniviga frågan är vem som har ansvaret för att rena dagvattnet. ”Det är lätt att se att det finns ett gemensamt ansvar”, säger Hilde, men det är svårt att fördela.” I studier kan man se att föroreningarna i huvudsak kommer från vägar, tak, byggnader och fordon. ”Rening av dagvattnet borde ske så nära källan som möjligt”, säger Hilde ”men att rena allt dagvatten vore en omöjlig uppgift. Vi har ansvaret att ha ett fungerande ledningssystem som klarar av att ta emot och transportera bort avloppsvatten. För det betalar privata, kommunala och statliga aktörer en avledningsavgift.”

En annan utmaning med dagvatten är att det är osynligt. När det runnit ner i ledningssystemen är det borta för allmänheten. ”Vårt uppdrag innebär bland annat att ha koll på om vårt nät klarar av flödena. Det är en utmaning i dessa tider präglade av högre urbaniseringsgrad och intensivare regn”, säger Hilde. Men istället för att se dagvatten som ett problem tycker Hilde att vi ska se det som en resurs. ”Regnvatten är ändå relativt rent. I framtiden kanske man kan samla upp och använda det i en fastighet för att t.ex. spola toaletter eller för att kyla byggnaden.

Hur ser ditt dagvatten ut?
Dagvattnet som når Vitsippsbäcken kommer att innehålla färre föroreningar än tidigare tack vare abonnemanget på Rent Dagvatten. Upplägget med abonnemang innebär mindre bekymmer för dig som ansvarar för dagvattenreningen eftersom drift och underhåll ingår. Ta gärna kontakt med Rent Dagvatten så hjälper vi dig att undersöka hur behovet av rening ser ut och vilka åtgärder som behövs. Genom att teckna ett abonnemang försäkrar du dig om att skötseln av din dagvattenrening hålls på en nivå som motsvarar normerna i det nya vattendirektivet som träder i kraft om bara två år.
pdfLäs hela artikeln här..

Översvämmad-brunn   Montering FlexiClean

En intervju med Peder Eneroth, VD på FlexiClean en av grundarna av Rent Dagvatten

 

Ibland blir det självklara uppenbart först när någon påtalar det. Som när Peder Eneroth på FlexiClean berättar hur han brukar öppna samtal om rening av dagvatten. ”När jag berättar att alla föroreningar i luften förr eller senare hamnar på backen och frågar folk om de vet vart de tar vägen sen ser de flesta lite fundersamma ut. När jag förklarar att de följer med dagvattnet ner i brunnar och diken och fortsätter vidare ut i våra gemensamma vattendrag och sjöar får jag ofta reaktionen ‘Va?! Går det inte till ett reningsverk först?!’ ”.
Med tanke på EU:s ramdirektiv för vatten borde det vara så. Om bara två år, 2015, kommer de nya kraven att gälla enligt lag. Peder Eneroth och FlexiClean har varit engagerade i Rent Dagvatten i två år. Även om utkastet till EU-direktivet togs fram redan år 2000 upplever Peder att medvetenheten om de nya kraven generellt varit låg. ”Jag besökte Svenskt Dagvattens konferens om just dagvattenfrågor för ett par veckor sedan. Ingen tycktes överhuvudtaget känna till de nya EU-direktiven”, berättar Peder.

 

Frågan är: Var börjar man?
Enkelt att komma igång med Abonnemang på Rent Dagvatten


”Det här är ju ganska nytt”, säger Peder, ”men vi pratar gärna med våra kunder om möjligheten att abonnera på Rent Dagvatten. En viktig fördel med att Rent Dagvatten erbjuder ett abonnemang är att skötsel och underhåll ingår. Då kan både vi och våra kunder vara säkra på att de angivna normerna för rening upprätthålls”, säger Peder.


Filterkassetter gör reningen flexibel och enkel

FlexiClean levererar filterkasseter för rening av dagvattenbrunnar. ”Vi har tagit fram en egen patenterad produkt som är lätt att montera och underhålla”, berättar Peder Eneroth. Produkten består av en yttre filterhållare och en kassett som kan innehålla olika typer av filter beroende på vilka föroreningar som ska filtreras bort. Flexibiliteten gör kassetten till en lämplig komponent för Rent Dagvatten. Den kan monteras i alla typer av dagvattenbrunnar, nya som gamla, och är lättskött. När filtret ska bytas ut räcker det att lyfta ut kassetten och byta filterpåsen. Som en del av projektet Vitsippsbäcken har FlexiCleans filterkassetter monterats i dagvattenbrunnar utanför Sahlgrenska sjukhuset.
Om bara två år träder kraven från EUs vattendirektiv i kraft. Det är alltså hög tid att agera.

 

Ta gärna kontakt med Rent Dagvatten så hjälper vi dig att komma igång.

 

Läs hela artikeln här ..pdfLadda ner här

Business Region Göteborg och Tillväxtverket bjöd in till frukostmöte för att berätta om de stöd som kan ges till företag som har en bra idé och vill expandera. Ett 30 tal personer kom och lyssnade och ställde frågor denna måndagmorgon den 10/9.

Erik Bick från Rent Dagvatten redogjorde för hur de gått tillväga i sin process att söka stöd och hur de kommit igång med sin verksamhet. Rent Dagvatten jobbar på många fronter för att öka medvetenheten om de krav som ställs från 2015 för att klara EU's vattendirektiv.

RD-på-BRG Tillväxtverkets-frukostmöte-120910-

Erik's presentation

Har ni en plan för hur ni skall göra för att möta EU'direktivets krav på dagvatten från 2015? 

Kom och tala med oss om dagvattenrening i någon av våra företags montrar.

ENWA AB - B06:29

Plastinjet Watersystem AB - C05:20

Viacon AB - C05:06

Nyheter