NYHETER

Kontrollerade och rena vattenflöden med fördröjningsmagasin

 

Fördröjningsmagasin 1 IMG 7162
Korta, intensiva regn kan skapa stora problem med avrinning, inte minst i städer. Följden blir översvämningar som orsakar problem i trafiken och skador på byggnader. En annan oönskad konsekvens är att förorenat dagvatten tränger ner i marken eller strömmar ut i sjöar och vattendrag. Finns det något enkelt sätt att hantera problemet? Moderna fördröjningsmagasin kan avhjälpa en hel del av bekymren. 
Förutom det förändrade regnmönstret bidrar ytterligare två faktorer till problemen med stora flöden av regnvatten:
1) i städer finns stora områden med hårdgjorda ytor och
2) rörledningssy-stem som ska ta hand om dagvattnet har inte tillräcklig kapacitet för ökande flöden.
Genom att gräva ner fördröjningsmagasin kan dagvattnet samlas upp och balanseras ut så att snittflödet i systemet blir lägre.
På så vis får både mark och rörledningar möjlighet att hantera de större regnmängderna. 


Hur fungerar fördröjningsmagasin?

Ett fördröjningsmagasin används för att lagra dagvatten under mark. Vattnet kan sedan portioneras ut i en takt som mark eller ledningsnät kan hantera. Björn Olsson på Plastinject har jobbat med för-dröjningsmagasin i snart tio år. Företaget tillverkar modulsystem som består av ihåliga kuber av poly-propen där upp till 96 % av volymen utnyttjas för att lagra vatten. ”Den här produkten har sin givna plats i ett system som ska rena, fördröja eller lagra dagvatten”, säger Björn.


Små, smarta magasin som sväljer mycket

 

Fördröjningsmagasin 2Ett modernt fördröjningsmagasin tar 3-4 gånger mindre plats och har 3-4 gånger större uppsamlingsförmåga än en traditionell stenkista. Kombinationen gör dem väldigt användbara, inte minst i städer och tätorter där utrymme är en bristvara.

Med moduler som är konstruerade för att klara tung trafik och låga överbyggnader blir det möjligt att utnyttja nya ytor t.ex. under en parkering för uppsamling av dagvatten. Med minskat behov av grävning och relativt enkel installation blir de smidiga modulerna dessutom ett

ekonomiskt fördelaktigt alternativ.
En annan fördel med de moderna fördröjningsmagasinen är möjligheten att faktiskt veta vad som händer i dem. Med den nya tekniken kan du mäta effektivitet, du kan spola och rengöra, inspektera och se att fördröjningsmagasinet fungerar som det ska.


Vad händer med vattnet sedan?

Om marken har god genomsläpplighet kan vattnet helt enkelt infiltreras lokalt, om inte kan vattnet slussas vidare till ett närliggande rörledningssystem. Möjligheten att reglera ger också bättre förutsättningar att rena stora dagvattenflöden.


Användningsområden för fördröjningsmagasin

Var och när är det då aktuellt att installera fördröjningsmagasin? ”En typisk situation”, enligt Björn, ” är när man ska dimensionera nytt kommunalt ledningssystem och funderar vilka regnmängder man ska basera det på.” Ett annat tillfälle är när de befintliga rörledningssystemen har underkapacitet och behöver hjälp att klara kortare perioder med mycket regn.
”Ytterligare ett användningsområde är uppsamling av dagvatten för återanvändning som t.ex. pro-cessvatten i industrin, för bevattning, tvätt i tvättmaskin eller för spolning i toaletter i ett bostadsområde. ”Inom kommuner diskuteras mycket om man ska bygga ut dagvattennätet eller infiltrera och behandla detta lokalt”, berättar Björn. För att stimulera fastighetsägare och andra att tillämpa LOD (Lokalt omhändertagande av dagvatten) finns idéer om hur man kan sänka taxan för dem som tar hand om sitt dagvatten lokalt.


Hur ser ditt dagvatten ut?

Idag hittar man fördröjningsmagasin under parkeringsplatser, flygplatser, attraktionsparker, köp-centra och nya bostadsområden. Skulle ett fördröjningsmagasin underlätta hantering och rening av dagvatten inom ditt ansvarsområde? Rent Dagvatten tar fram en helhetslösning där allt från analys, installation till drift och underhåll ingår. Upplägget med abonnemang innebär mindre bekymmer och att du kan sprida kostnaderna. Med ett abonnemang på Rent Dagvatten försäkrar du dig om att din dagvattenrening hålls på en nivå som motsvarar normerna i vattendirektivet som ska vara implementerat inom två år.

Läs hela artikeln pdfladda ner här...

Rent Dagvatten är med och presenterar lösningar för hantering och

rening av dagvatten på Sustainable Business Hub Malmö's

- Testbed Event Långeberg i Helsingborg den 12 nov.

testbed langeberga 131112

Hör och läs mer om Luleå Tekniska Universitets forskning inom dagvattenhantering och bristerna på underhåll av befintliga dagvattenanläggningar.
Godecke Blecken är en av drygt 10 forskare inom LTU som är aktiva inom området dagvatten och åtgärder för att omhänderta och rena dagvatten på uthålligt sätt.

Lyssna på programmet och läs mer här

Från SR Klotets hemsida:

Giftigt orenat dagvatten rakt i sjön

Publicerat: 13 10 22  kl 06:30 3 kommentarer

Det mesta regnet som spolas av våra vägar rinner ut orenat i sjöar och vattendrag. Foto: Johan Nilsson/TT

Det mesta regnet som spolas av våra vägar rinner ut orenat i sjöar och vattendrag. Foto: Johan Nilsson/TT

När det regnar på hus och gator spolas föroreningarna oftast ut i miljön orenat och de reningsanläggningar som finns underhålls inte visar forskning vid Luleå Tekniska Universitet.

Dagvatten släpps ut orenat FLER LJUDKLIPP

Dagvattenforskaren Godecke Blecken

När regnet strilar mot koppar och zinktak så följer en del metall med vattnet ned i stuprören och ut i dagvattenledningar i marken. Slutligen sköljs det oftast ut helt orenat i en badsjö eller i havet. Samma sak med alla rester från biltrafikens partiklar som spolas iväg.

Forskare vid Luleå Tekniska Universitet har mätt föroreningshalten i bottenslamm i sjöar och vattendrag på ett 10-tal platser där dagvatten rann ut. De fann att halterna av cancerframkallande PAH-oljor och metaller som koppar, kadmium, bly och zink var upp till 30 gånger högre än på opåverkade ställen. Gifterna tas sen upp av bottenlevande djur och fiskar som äts av oss människor.

Dagvattenforskaren Godecke Blecken vid Luleå Tekniska Universitet Foto: LTU

Dagvattenforskaren Godecke Blecken vid Luleå Tekniska Universitet Foto: LTU

--Det är ett allvarligt problem. Om man har badstränder intill dagvattenutsläpp så är det inte direkt hälsosamt att bada i det där vattnet eller att barn leker med dagvattensediment, anser dagvattenforskaren Godecke Blecken.

Luleåforskarna har också undersökt de reningsanläggningar som byggts under senare år för att ta hand om dagvatten. Det handlar om dammar där föroreningarna faller till botten och asfalt och betong som släpper igenom vattnet så att det silas till grundvattnet. Man upptäckte att de flesta av anläggningarna var dåligt underhållna och hade slammat igen så att de tappat en stor del av sin reningseffekt.

Om man inte underhåller dem så finns ju risken att man har en anläggning och tror att den renar dagvattnet, men i praktiken gör den inte det, säger Godecke Blecken.

Enligt Godecke Blecken som jobbar med ett tiotal kollegor inom projektet "Dag och Nät" hså ar Sverige en lång väg kvar för att uppfylla våra nationella miljömål och EU:s Vattendirektiv och kommer att behöva bygga ett stort antal reningsanläggningar för dagvatten framöver som sen också måste underhållas.

Referenser:
Søberg, L.C., et al, The influence of temperature and salt on metal and sediment removal in stormwater biofilters. NordIWA conference, Malmö, Oktober 2013.

Al-Rubaei, A.M, et al, Long-term hydraulic performance of porous asphalt pavements in northern sweden. Journal of Irrigation and Drainage Engineering, 139(6), 499-505. doi:10.1061/(ASCE)IR.1943-4774.0000569

Blecken, G. et al, Stormwater impact on urban waterways in a cold climate: Variations in sediment metal concentrations due to untreated snowmelt discharge. Journal of Soils and Sediments, 12(5), 758-773. doi:10.1007/s11368-012-0484-2

Johan Bergendorff
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Sustainable Business Hub i Malmö bjöd in till 
Testbedevent: Masthusen:


Rent Dagvatten var med och presenterade lösningen - Abonnera på Rent Dagvatten.
Många intresserade från olika fastightesbolag och kommunala förvaltningar.......

 

Se presentationen på YouTube, (Klicka på bilden)

Abonner-på-Rent-Dagvatten-slutbild-på-presentation-131015

För att kunna presentera en relevant och effektiv helhetslösning för rening av dagvatten inom ett visst område måste man ta reda på vilka föroreningar som finns och hur stora mängderna är. Det är enklare att välja rätt reningsmetod när du ”ser” föroreningarna och vart de tar vägen. Det är här Gilbert Svensson, en av initiativtagarna till Rent Dagvatten, och Urban Water Management kommer in i bilden. Företaget gör behovsanalyser som synliggör föroreningarna i dagvattnet på ett sätt som hjälper dig att tydligt se vilka insatser som behövs.
Eftersom det kostar en del pengar att rena dagvatten är ett väl underbyggt och begripligt beslutsunderlag till stor hjälp. Urban Water Management arbetar med att ta fram konkreta beslutsunderlag som uppfyller krav från miljö- och hälsoskydd, är ekonomiskt försvarbara och är hanterbara för de som i slutänden ska använda och sköta dem.

Kartering visar vad, var och vartKartering

”Vi gör en belastningsberäkning som en del av behovsanalysen för att ta reda på vilka föroreningar som finns i det aktuella området och vilka mängder det rör sig om.” berättar Gilbert Svensson. ”Det kan t.ex. röra sig om ett köpcenter som vill rena dagvattnet från sina fastigheter och parkeringsplatser eller kanske en kommun som vill minska föroreningarna i ett visst vattendrag.” (Se tidigare artikel om Vitsippsbäcken i Göteborg.)

”När vi har ett definierat avrinningsområde gör vi en kartering. Med hjälp av satelitbilder och kartor tar vi fram en beskrivning av området med utgångspunkt från vilka fasta ytor som finns – gator, parkeringar, takytor och liknande.” Mindre källor som kan förorena dagvattnet måste också mängdas noggrant.
Ett exempel är galvade lyktstolpar och räcken. De avger zink och måste finnas med i underlaget för att ge en rättvis bedömning av belastningen på dagvattnet. En av de största föroreningskällorna är trafiken. ”Vi tittar på hur trafiken ser ut. Är det mycket tung trafik? Hur många fordon rör det sig om per dygn? Utifrån det kan vi beräkna mängden av olika föroreningar från trafikerade gator”, förklarar Gilbert.
Karteringen inbegriper också att man tittar på vart dagvattnet tar vägen. När karteringen är klar sammanfattas informationen i en tabell som visar vilka ytor som finns, hur stora de är och vilka föroreningar som kan förekomma från dem.

 

SEWSYS beräknar hur mycket

SEWSYS principskiss 130916

Nästa steg är att ta fram siffror på vilka mängder av olika ämnen vi talar om.
”För att få fram siffror använder vi SEWSYS, ett beräkningsprogram som är utvecklat på Chalmers” berättar Gilbert.
”SEWSYS gör beräkningar av hur mycket av ett visst ämne som frigörs från en viss typ av yta när den utsätts för vatten.
Resultaten från SEWSYS redovisas i staplar som visar hur många kg av ett ämne som frigörs per år och var det kommer ifrån. Med tabellen som underlag blir det enkelt att se vilken förorening och vilket område som bör prioriteras vid en reningslösning.
Rent Dagvatten använder underlaget från SEWSYS för att ta fram ett förslag på var man ska göra reningsinsatsen. Typen och graden av förorening avgör vilken metod för rening som är lämplig. Här kommer SEWSYS till användning igen.
Genom att mata in data för hur och var reningen genomförs kan man få fram nya siffor på vilket resultat man kan förvänta av reningsinsatsen. En god hjälp både för att avgöra om förslaget på reningsinsatser är tillräcklig eller bör justeras innan det installeras och sätts i verket. Det beräknade resultatet används också för de uppföljande mätningar och analyser som Rent Dagvatten gör för att kontrollera om den önskade reningsgraden uppnåtts. Resultaten utgör en viktig del av den årliga rapporten som ingår i abonnemanget.

Hur ser ditt dagvatten ut?

Urban Water Managements behovsanalys hjälper dig att se hur stort reningsbehov ditt dagvatten har. Rent Dagvatten tar fram en helhetslösning där allt från analys, installation till drift och underhåll ingår. Upplägget med abonnemang innebär mindre bekymmer och att du kan sprida kostnaderna. Med ett abonnemang på Rent Dagvatten försäkrar du dig om att din dagvattenrening hålls på en nivå som motsvarar normerna i vattendirektivet som ska vara implementerat inom två år.
Läs hela artikeln här - pdfladda ner här...

Nyheter