NYHETER

Entreprenören med RD skapar nytta för kunden

...kommuner, fastighetsägare och byggherrar!

Bland Rent Dagvattens delägare och samarbetspartners finns ett flertal entreprenörer. Vilka specialkunskaper tillägnar man sig när det gäller dagvattenfrågor och hur kan de vara till nytta för uppdragsgivare som engagerar dem i olika projekt – egna eller genom Rent Dagvatten?
Mats Warneflo är arbetschef på Carlbergs, delägare i Rent Dagvatten, och engagerad i flera pro-jekt i samarbetet med Rent Dagvatten. Så här kommenterar han medvetenheten runt dagvatten-frågor ute på byggen idag.
”Att det regnar mer och att regnen blir kraftigare har väl inte undgått någon. Idag vet bygg-branschen att man får ta höjd för detta och man arbetar med olika typer av fördröjningslös-ningar för dagvatten. Men det här med EU-direktivet och att dagvattnet ska vara rent också  – det tror jag är mycket mindre känt.”
Insikt om dagvattenhantering ger bättre lösningar
På vilket sätt kan erfarenheten från projekt inom Rent Dagvatten vara till hjälp för entreprenö-rens egna kunder? Mats berättar om ett projekt i Eklanda där Carlbergs gör markarbetet i sam-band med byggandet av en stor kontorsfastighet och lagerlokaler.
”Här var planen att leda av dagvatten från de hårdgjorda ytorna via en oljeavskiljare på ena sidan tomten. Men eftersom tomten är så pass stor förstod vi att det inte var den bästa lösning-en.”
Tack vare sin erfarenhet inom Rent Dagvatten kunde Carlbergs föreslå att man monterade filter i ett antal brunnar och sedan avledde dagvattnet till en närliggande bäck. ”Bara det att vi har kon-takterna och vet vilka produkter som finns hjälper oss att förutse problem och föreslå konstruk-tiva lösningar”, säger Mats.
Installation och underhåll ger värdefull erfarenhet
Entreprenören och Rent Dagvatten kommer ofta in i byggprojekt från olika håll – entreprenören i samband med byggprocessen och Rent Dagvatten som rådgivare i dagvattenfrågor. Även om infallsvinkeln är olika vävs verksamheterna ihop på ett sätt som beställaren har nytta av.
I Alingsås kommun man under hösten arbetat med att rena dagvatten från asfalterade parke-ringsytor och trafikleder runt stadskärnan genom att förse ett antal befintliga dagvattenbrunnar med filter. I detta fall har kommunen handlat filterlösningarna direkt av en av Rent Dagvatten delägare – FlexiClean och Carlbergs har installerat filtren.
Robert Erlandsson på Carlbergs arbetade med installationen i Alingsås och ser flera fördelar med abonnemangsupplägget. ”När vi är ute och gör filterbyten kan vi upptäcka att en brunn har ett kraftigare flöde än man trott, ibland kanske brunnen sitter lite dumt till – det kan till exempel vara löv och grenar som ramlar ner och sätter igen brunnen. I båda fallen kan man behöva byta filter oftare än planerat för att behålla funktionen.”
Viktigt att välja fördröjningslösningar som håller över tid
Nya Hovås är en helt ny stadsdel i södra Göteborg där man arbetar med ett helhetstänk för dag-vattenhantering. Rent Dagvatten har tillsammans med sina samarbetspartner DHI och Novamark fått i uppdrag att ta fram förslag på en hantering och rening av dagvatten.
När man nu hårdgör ytor i området kommer dagvattnet att bli mer koncentrerat och flödet behö-ver samlas upp och renas innan det skickas ut i ledningar eller närliggande vattendrag.
Eftersom Rent Dagvatten strävar efter att rekommendera och bygga långsiktigt hållbara lösningar har man förslagit ett rörmagasin som fördröjningslösning för dagvattnet. Vilken typ av fördröj-ningsmagasin man kommer att välja i Nya Hovås är i skrivande stund en öppen fråga.
Smart teknik möjliggör lagring av dagvatten i havet
Ett annat intressant projekt pågår i Kalmar. Kommunen har behov av att rena dagvatten som rinner ut i Kalmarsund. I dagsläget finns en brunn med filter på land som kan hantera normala regnmängder men vid kraftigare regn behövs en lagringslösning. I samband med andra projekt hade Anders Iwerbo på Virdisol, också delägare i Rent Dagvatten, kommit i kontakt med miljö-teknikföretaget Teknikmarknad och tillsammans har man tagit fram ett enkelt men genialiskt förslag. Dagvattnet lagras i havet utanför hamnen. Anders förklarar hur det går till:
”Tanken är att lagra dagvattnet i något vi kallar en tjockslang. Tjockslangen placeras i havet och förankras på lämpligt djup. När vattennivån i brunnen på land blir för hög rinner det vi-dare ut i tjockslangen.”

pdfLäs hela artikeln här...

 

 

Nyheter