NYHETER

Exempel-pa-dagvattenhantering-i-bostadsomrade 141028 1 h2

I skissen visar vi några exempel på hur man kan få en effektiv hantering, rening och skörd av dagvatten. (klicka på skissen för att förstora den)

 • Allt takvatten renas via ett Hydrofilter från Plastinject som tar hand om hela volymen innan det leds vidare till en underjordisk lagringstank.
  När tanken är fylld leds överskottsvatten till ett infiltrationsmagasin av kassett-typ.
  Det renade dagvattnet används för toalettspolning, tvätt, extra tappkran i köket för rengöring och bevattning.
  Dagvattenbrunnen på parkeringsytan har försetts med FlexiClean filterkassett med enkelt utbytbart filter för att ta hand om oljespill och föroreningar från bilen
  (detalj till vänster)

 • I en gemensamhetsanläggning för flera fastigheter leds allt takvatten till en gemensam dagvattendamm. Dagvatten från parkeringsytor renas med hjälp av Filterkassetter med enkelt utbytbara filter.  Det samlade dagvattenflödet från 5 fastigheter leds till den gemensamma dagvattendammen.
  Dammen är byggd med AQVIS miljöspont med en försedimentering och med olika bottensektioner i nivåer för underlätta underhåll och rengöring.
  Mellan försedimenteringsdelen och den större fördröjningsdammen samt i utloppet från den större dammen monteras i dammaväggen lätt utbyt utbytbara filterkassetter från FlexiClean för att i hög grad adsorbera lösta föroreningar. Utloppet kan sedan anslutas till en känslig recipient.
  (detalj mitten)

 • Trafikdagvattnet från den gemensamma förbindelsevägen leds till ett Hydrofilter som renar vattnet så att det kan släppas direkt till en känslig recipient.
  Dagvattnet från parkeringsytan renas med filter i respektive dagvattenbrunn. Filterkassetter från t.ex. FlexiClean eller Kenrex används beroende på brunnstyp. Det renade trafikdagvattnet leds vidare till Kommunal dagvattenanslutning.
  (detalj överst till höger)

 • Allt takvatten leds till en dagvattendamm som byggts med AQVIS miljöspont i med försedimentering och med olika bottensektioner i nivåer för underlätta underhåll och rengöring. Mellan försedimenteringsdelen och den större fördröjningsdammen monteras i dammaväggen lätt utbytbara filter från FlexiClean för att i hög grad adsorbera lösta föroreningar.
  Dagvatten från parkeringsytan med hög trafikbelastning leds till ett Hydrofilter där det renas och leds vidare till dagvattendammen.
  (detalj nederst till vänster)

 • Dagvatten från förbindelsegata med hög trafikbelastning leds till ett Hydrofilter där det renas innan det släpps till känslig recipient. 
  (detalj mitten nederst)

 • Takvatten och dagvatten från parkeringsyta renas via Hydrofilter innan det för vidare till ett infiltrationsmagasin. 
  (detalj nederst till höger)

Samtliga anläggningar har anpassade driftavtal för rengöring av filter, byte av filter, slamsugning av brunnar och rengöring av damm.
I driftavtalen igår även funktionskontroll och uppföljning av reningseffektivitet för en långsiktigt hållbar miljöanpassad hantering och rening av dagvatten.

 

 

 

Nyheter