NYHETER

Exempel-pa-dagvattenhantering-i-industriomrade 141028 1 h

I skissen visar vi några exempel på hur man kan få en effektiv hantering, rening och skörd av dagvatten. (klicka på bilden så blir den större)

Kort beskrivning av de olika lösningarna

 • Allt takvatten renas via ett Hydrofilter från Plastinject som tar hand om hela volymen innan det leds vidare till en känslig recipient.
  (detalj överst till vänster)

 • Allt takvatten renas med Hydrofilter och förs till ett underjordisk magasin (tank). Det renade takvattnet pumpas och används för olika ändamål i verksamheten.
  Vattnet utgör en resurs inom företaget för att minska förbrukningen av dricksvatten för sådana ändamål där det inte krävs dricksvatten.

  Dagvattnet från parkeringsytan renas med filter i respektive dagvattenbrunn. Filterkassetter från t.ex. FlexiClean eller Kenrex används beroende på brunnstyp. Det renade trafikdagvattnet leds vidare till Kommunal dagvattenanslutning.
  (detalj överst till höger)

 • Allt takvatten leds till en dagvattendamm som byggts med AQVIS miljöspont i med försedimentering och med olika bottensektioner i nivåer för underlätta underhåll och rengöring. Mellan försedimenteringsdelen och den större fördröjningsdammen monteras i dammaväggen lätt utbytbara filter från FlexiClean för att i hög grad adsorbera lösta föroreningar.

  Dagvatten från parkeringsytan med hög trafikbelastning leds till ett Hydrofilter där det renas och leds vidare till dagvattendammen.
  (detalj nederst till vänster)

 • Dagvatten från förbindelsegata med hög trafikbelastning leds till ett Hydrofilter där det renas innan det släpps till känslig recipient. 
  (detalj mitten nederst)

 • Takvatten och dagvatten från parkeringsyta renas via Hydrofilter innan det för vidare till ett infiltrationsmagasin. 
  (detalj nederst till höger)

Samtliga anläggningar har anpassade driftavtal för rengöring av filter, byte av filter, slamsugning av brunnar och rengöring av damm.
I driftavtalen igår även funktionskontroll och uppföljning av reningseffektivitet för en långsiktigt hållbar miljöanpassad hantering och rening av dagvatten.

Vill du ha förslag på lösning för ett eget område? Hör av dig till någon av oss!

 

 

Nyheter