NYHETER

Kontrollerade och rena vattenflöden med fördröjningsmagasin

 

Fördröjningsmagasin 1 IMG 7162
Korta, intensiva regn kan skapa stora problem med avrinning, inte minst i städer. Följden blir översvämningar som orsakar problem i trafiken och skador på byggnader. En annan oönskad konsekvens är att förorenat dagvatten tränger ner i marken eller strömmar ut i sjöar och vattendrag. Finns det något enkelt sätt att hantera problemet? Moderna fördröjningsmagasin kan avhjälpa en hel del av bekymren. 
Förutom det förändrade regnmönstret bidrar ytterligare två faktorer till problemen med stora flöden av regnvatten:
1) i städer finns stora områden med hårdgjorda ytor och
2) rörledningssy-stem som ska ta hand om dagvattnet har inte tillräcklig kapacitet för ökande flöden.
Genom att gräva ner fördröjningsmagasin kan dagvattnet samlas upp och balanseras ut så att snittflödet i systemet blir lägre.
På så vis får både mark och rörledningar möjlighet att hantera de större regnmängderna. 


Hur fungerar fördröjningsmagasin?

Ett fördröjningsmagasin används för att lagra dagvatten under mark. Vattnet kan sedan portioneras ut i en takt som mark eller ledningsnät kan hantera. Björn Olsson på Plastinject har jobbat med för-dröjningsmagasin i snart tio år. Företaget tillverkar modulsystem som består av ihåliga kuber av poly-propen där upp till 96 % av volymen utnyttjas för att lagra vatten. ”Den här produkten har sin givna plats i ett system som ska rena, fördröja eller lagra dagvatten”, säger Björn.


Små, smarta magasin som sväljer mycket

 

Fördröjningsmagasin 2Ett modernt fördröjningsmagasin tar 3-4 gånger mindre plats och har 3-4 gånger större uppsamlingsförmåga än en traditionell stenkista. Kombinationen gör dem väldigt användbara, inte minst i städer och tätorter där utrymme är en bristvara.

Med moduler som är konstruerade för att klara tung trafik och låga överbyggnader blir det möjligt att utnyttja nya ytor t.ex. under en parkering för uppsamling av dagvatten. Med minskat behov av grävning och relativt enkel installation blir de smidiga modulerna dessutom ett

ekonomiskt fördelaktigt alternativ.
En annan fördel med de moderna fördröjningsmagasinen är möjligheten att faktiskt veta vad som händer i dem. Med den nya tekniken kan du mäta effektivitet, du kan spola och rengöra, inspektera och se att fördröjningsmagasinet fungerar som det ska.


Vad händer med vattnet sedan?

Om marken har god genomsläpplighet kan vattnet helt enkelt infiltreras lokalt, om inte kan vattnet slussas vidare till ett närliggande rörledningssystem. Möjligheten att reglera ger också bättre förutsättningar att rena stora dagvattenflöden.


Användningsområden för fördröjningsmagasin

Var och när är det då aktuellt att installera fördröjningsmagasin? ”En typisk situation”, enligt Björn, ” är när man ska dimensionera nytt kommunalt ledningssystem och funderar vilka regnmängder man ska basera det på.” Ett annat tillfälle är när de befintliga rörledningssystemen har underkapacitet och behöver hjälp att klara kortare perioder med mycket regn.
”Ytterligare ett användningsområde är uppsamling av dagvatten för återanvändning som t.ex. pro-cessvatten i industrin, för bevattning, tvätt i tvättmaskin eller för spolning i toaletter i ett bostadsområde. ”Inom kommuner diskuteras mycket om man ska bygga ut dagvattennätet eller infiltrera och behandla detta lokalt”, berättar Björn. För att stimulera fastighetsägare och andra att tillämpa LOD (Lokalt omhändertagande av dagvatten) finns idéer om hur man kan sänka taxan för dem som tar hand om sitt dagvatten lokalt.


Hur ser ditt dagvatten ut?

Idag hittar man fördröjningsmagasin under parkeringsplatser, flygplatser, attraktionsparker, köp-centra och nya bostadsområden. Skulle ett fördröjningsmagasin underlätta hantering och rening av dagvatten inom ditt ansvarsområde? Rent Dagvatten tar fram en helhetslösning där allt från analys, installation till drift och underhåll ingår. Upplägget med abonnemang innebär mindre bekymmer och att du kan sprida kostnaderna. Med ett abonnemang på Rent Dagvatten försäkrar du dig om att din dagvattenrening hålls på en nivå som motsvarar normerna i vattendirektivet som ska vara implementerat inom två år.

Läs hela artikeln pdfladda ner här...

Nyheter